Historie

De historie van de rechtsvoorganger van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. Toen werden door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in een hoog tempo verscheidene spaarbanken opgericht, waaronder de Spaarbank Anno 1820 in Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen. Dit om de verspreiding en vergroting van de welvaart voor de lagere standen te bevorderen.

Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg in 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, later Stichting VSB Fonds Schiedam Vlaardingen, die in 2001 de naam Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft gekregen.

Aanleiding vormde de aansluiting van de toenmalige bank bij VSB Groep N.V. te Utrecht. Bij deze fusie verwierf de stichting een aanzienlijk aandelenbelang in het concern dat nu Fortis heet. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen en het beheer overgedragen aan twee vermogensbeheerders. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied (de regio Nieuwe Waterweg-Noord), waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd.

Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de aloude maatschappelijke idealen van de rechtsvoorgangers.